Dofinansowanie UE

Na mocy umowy o dofinansowanie nr RPWP.04.04.01-30-0083/16-00 zawartej w dniu 18.09.2017 r. z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Kongregacja Eremitów Kamedułów Góry Koronnej. Erem Pięciu Męczenników realizuje projekt pn. Remont bramy wjazdowej domu gościnnego pierwszego (dwa skrzydła), remont i rozbudowa budynku forysterium (dom gościnny drugi) oraz wymiana okien w kościele klasztornym OO. Kamedułów p.w. Narodzenia NMP w Bieniszewie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko, Działania 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałania 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego jakim jest zabytkowy, XVIII w. zespół klasztorny OO. Kamedułów w Bieniszewie.

Cele szczegółowe projektu to:

  •  rozszerzenie dostępu do dziedzictwa kulturowego na terenie województwa wielkopolskiego,
  •  promowanie historii i tradycji regionu,
  •  umożliwienie dostępu do zabytków dla osób niepełnosprawnych,
  •  zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego,
  •  krzewienie tożsamości regionalnej,
  •  integracja społeczna i wzrost poczucia lokalnej wspólnoty.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 321 000,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości
2 822 850,00 zł (wartość po aneksie).